jjdp.net
当前位置:首页 >> C语言二维数组编数字图形 >>

C语言二维数组编数字图形

这个图形根本就可以不用二维数组,出题的人脑子有问题 void main() { int a[4][4]; int i,j; for(i = 0; i < 4; i++) { for(j = 0; j < 4;j++) { a[i][j] = j + 1; printf("%d ",a[i][j]); //这里可以直接 printf("%d ",(j+1) );根本不用二维数组 } printf("\n"); } }

#include<stdio.h> int main() { int i,j; for(i=0;i<6;i++) { for(j=1;j<6-i;j++) { printf(" "); } for(j=1;j<=i+1;j++) { printf("%d ",j); } for(j=j-2;j>=1;j--) { printf("%d ",j); } printf("\n"); } return 0; }

#include<stdio.h> main() { int s, n, a, c, b; printf("输入s:"); scanf("%d", &s); printf("输入n:"); scanf("%d", &n); for (a = 0; a <= 4; a++) { printf("%d", s); for (b = 1; b <= a; b++) { s = s + 1; printf("%5d", s); } s = s + 1; printf("\n"); } }祝你愉快!

int a[6][6]; 然后进行赋值即可 printf输出

完全原创,已经编译运行确认:#include<conio.h> #include<stdio.h> #include<stdlib.h>int N;void main(){ int i,j,n=1,**a; printf("Please input N: "); scanf("%d",&N); a=(int **)malloc(N*sizeof(int*)); for(i=0;i<N;i++) { a[i] = (int*) malloc(N*sizeof(int

直接printf啊

这个图形根本就可以不用二维数组,出题的人脑子有问题void main(){ int a[4][4]; int i,j; for(i = 0; i 评论0 0 0

#include#includevoid main() { int i,j,m=0; int a[4][4]={{0,0,0,10},{0,0,9,8},{0,7,6,5},{4,3,2,1}}; for(i=0;i 评论0 0 0

#include <stdio.h>int main(){ char s[5][5]; int i,j; for(i = 0; i < 5; i ++) for(j = 0; j < 5; j ++) if(i == 2 || j == 2) s[i][j]='*'; else s[i][j]=' '; for(i = 0; i < 5; i ++) { for(j = 0; j < 5; j ++) putchar(s[i][j]); putchar('\n'); } return 0;}

一:#include <stdio.h> void main(){ int i,j; int a[5][3]; for(i=0;i<5;i++) for(j=0;j<3;j++){ scanf("%d",&a[i][j]); } for(i=0;i<5;i++){ for(j=0;j<3;j++){ printf("%d ",a[i][j]); } printf("\n");} } 二:#include <stdio.h> void main(){ int i,j; int a[3][3]; for(i=0;i<3;i++)

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.jjdp.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com